Adam Drapała

INFORMATOR STRAJKOWY nr 5

Informator strajkowy – nr 5

Jak może wyglądać udział pracowników w strajku ostrzegawczym w dniu
16 maja 2024 w godzinach 8:00-10:00 w poszczególnych grupach pracowników:
• pracownicy biurowi, administracyjni – przerywają wykonywane zadania,
• kierownicy, naczelnicy, itp. – przerywają wykonywane zadania,
• pracownicy zaplecza placówek pocztowych – przerywają wykonywane zadania,
• pracownicy obsługi klienta – przerywają wykonywane zadania, nie obsługują
w czasie trwania strajku klientów,
• pracownicy WER, DER itp. – przerywają wykonywane zadania,
• kierowcy – przerywają wykonywane zadania zachowując zasady bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
• pracownicy służby doręczeń – przerywają wykonywane zadania,
• pracownicy służb ochrony – Kwalifikowani Pracownicy Ochrony, oraz Pracownicy
Ochrony nie znajdują się na liście zawodów, które według art. 19 ustawy
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie mogą wziąć udziału w strajkach. Wobec
tego, pracownicy Centrum Poczta Polska Ochrona według przepisów prawa MOGĄ
brać udział w strajku ostrzegawczym. Zalecenia:
1. Pracownicy pełniący służbę stacjonarną biorący udział w strajku przekazują
swoim bezpośrednim przełożonym, że w dniu 16.05 w godz. 8-10 powstrzymują
się od wykonywania części obowiązków służbowych: nie obsługują bram
wjazdowych, nie wpuszczają i wypuszczają na teren obiektów żadnych osób, nie
wydają i przyjmują kluczy, nie odbierają telefonów itp. Podejmują natomiast
w razie potrzeby interwencję. W takim przypadku chronimy się przed
ewentualnym zarzutem, że narażamy mienie poczty, pracowników i klientów.
2. Pracownicy pełniący służbę konwojową o godz. 8 zjeżdżają do punktu
dysponenckiego lub najbliższej chronionej placówki pocztowej i tam do godz.
10 zatrzymują konwój. Po tym czasie w uzgodnieniu z organizatorem konwoju,
który wyznacza im dalszą trasę – jadą dalej w konwój.
3. Pracownicy COG mogą w godz. 8-10 powstrzymać się od świadczenia pracy.
Z uwagi na fakt, że art. 19 punkt 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi:
Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach
pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu lub
zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa – zaleca się o niebranie udziału
w strajku Kwalifikowanych Pracowników Ochrony pełniących służbę w obiektach, które
są na wykazach wojewodów jako obiekty obowiązkowej ochrony!

INFORMATOR STRAJKOWY nr 5
Akcję strajkową należy zakończyć o godz. 10.00 i rozpocząć normalne
wykonywanie obowiązków, które pracownik realizuje do planowanej godziny
jej zakończenia – bez względu na to czy wykona wszystkie zadania.
Pracownicy czas strajku ostrzegawczego mogą wykorzystać np. do rozmów
o trudnej sytuacji lub informowania o akcji strajkowej Obywateli oraz zbierania
podpisów pod „listem do Premiera Donalda Tuska” – jest to decyzja pracownika
jak te dwie godziny wykorzysta. Nie wykonujemy w tym czasie obowiązków
służbowych, nie odbieramy telefonów, maili służbowych. W czasie akcji
protestacyjnych praktykowane jest oflagowywanie miejsc pracy, dystrybucja
komunikatów, ulotek – ważne, aby działania te nie naruszały zasad BHP oraz nie
zagrażały życiu i zdrowiu pracowników i klientów.
Temat wieszania informacji strajkowych w zakładzie pracy jest obszarem
niezwykle trudnym i dyskusyjnym. Nie ma wprost żadnych przepisów, które by na
to pozwalały lub zabraniały, czy też określały tryb działania w takiej sprawie.
Jako pracownicy nie zawsze mamy wpływu jakie informacje są zamieszczane na
zewnątrz placówki np. od zewnętrznej strony drzwi wejściowych. Pracodawca
w ustnym przekazie odniósł się do ekspozycji wewnątrz placówek.
Pracownikowi biorącemu udział w strajku ostrzegawczym nie grożą z tego
tytułu żadne konsekwencje – takowe mogą ponieść jedynie niżej podpisani
organizatorzy.

KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2022r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem)
ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek
członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit
tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca
z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11
(przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie
organizacji związkowej – obecnie już nie). W innej sytuacji, czyli samodzielnego
opłacania składek członkowskich trzeba posiadać dowód wpłaty tych składek
na rzecz związku zawodowego. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane
identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę
organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty
oraz kwotę wpłaconych składek.
Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU)
związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja
ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów
zawodowych i socjalnych. Egzekwujemy świadczenia należne Tobie i Twoim
kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy a także
kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP.
Ponadto należąc do naszej organizacji związkowej pracownicy otrzymują
wypłaty zasiłków statutowych takich tytułów jak: urodzenie dziecka, śmierć
członka rodziny czy przejście na emeryturę. Członkowie naszej organizacji
otrzymują również upominki świąteczne.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich pracowników do
wstępowania w szeregi Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w
Gorzowie Wlkp.

 

Archiwum

 

  

Galeria