Statut Związku

STATUT 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ
Rozdział I

Postanowienia ogólneArt. 1  

1. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp , zwany dalej Związkiem jest organizacją niezależną i samorządną w swej działalności.

2. Związek broni praw i obowiązków w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalnych i kulturalnych pracowników Poczta Polska S.A. Reprezentuje swoich członków, a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

Art. 2

1. Obszarem działania Związku jest Poczta Polska S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Związku jest miasto Gorzów Wlkp ul. Jagiellończyka 4 .

3. Związek zrzesza pracowników, emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych zatrudnionych w Poczta Polska S.A. oraz w wyodrębnionych samodzielnych zakładach pracy w ramach struktury Poczty Polskiej S.A., w spółkach prawa handlowego tworzonych przez Pocztę Polską lub w spółkach z udziałem kapitału Poczty Polskiej S.A.

Art. 3

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp. posiada osobowość prawną.

Art. 4

1. Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy o Związkach Zawodowych i innych Ustaw.

2. W zakresie praw i interesów zbiorowych Związek reprezentuje wszystkich pracowników Poczta Polska S.A.

3. Związek działa poprzez organy wskazane w niniejszym Statucie.


Rozdział II

Cele i zadania Związku


Art. 5


1. Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków pracy i życia oraz obrona godności i interesów pracowników Poczta Polska S.A. i byłych pracowników: emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych.

2. Zadaniami Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej są w szczególności :

  • obrona praw, godności oraz interesów zawodowych i socjalnych pracowników, emerytów, rencistów i byłych pracowników przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz ich rodzin,
  • reprezentowanie pracowników w zakresie praw oraz interesów materialnych i moralnych zarówno zbiorowych jak i indywidualnych,
  • kreowanie i kształtowanie etyki zawodowej i kultury stosunków międzyludzkich
  • współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy , bytu i wypoczynku,


Art.6

Cel i zadania Związku są realizowane między innymi poprzez:


1. Opiniowanie i uczestniczenie w pracach nad projektami aktów prawnych, a zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, płac, świadczeń socjalnych, warunków pracy, ochrony zdrowia i innych sfer polityki społecznej i gospodarczej dotyczących pracowników Poczta Polska S.A. oraz byłych pracowników, emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych.

2. Reprezentowanie członków Związku wobec pracodawcy, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych.

3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.

4. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych.

5. Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy.

6. Opiniowanie założeń i projektów oraz decyzji dotyczących praw i interesów , w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych.

7. Zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy przy ustalaniu Regulaminu Pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania,        rozkładu czasu pracy, ustalania planu urlopów oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych .


Rozdział III

Członkowie Związku , ich prawa i obowiązki


Art. 7

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji.

2. Członkostwo Związku ustaje wskutek :

a) dobrowolnego wystąpienia,

b) skreślenia z listy członków na skutek: nieopłacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c) wykluczenia ze Związku w przypadku naruszania podstawowych obowiązków członka Związku, na podstawie decyzji Zarządu Związku.

d) Zgonu.


Art.8

Członek Związku ma prawo :

1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2. Wybierać i być wybieranym do władz Związku.

3. Korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych w razie ich naruszenia przez zakład pracy. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

4. Otrzymywać od Związku zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny, zgonu członka Związku (zasiłek otrzymuje rodzina), dofinansowanie do kolonii, upominek z tytułu przejścia na emeryturę .

5. Brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

Członek Związku jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie.

2. Brać udział w życiu związkowym.

3. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia członków Związku.


Art. 9


W poszczególnych Urzędach Pocztowych i komórkach organizacyjnych, mogą być wybierani na okres kadencji tzw. „Grupowi Związku” ,którzy pośredniczą w obiegu informacji pomiędzy członkami danej grupy związkowej a Zarządem Związku. Grupowym Związku nie powinien być pracownik zajmujący kierownicze stanowisko bezpośrednio podległe przełożonemu jednostki lub komórki organizacyjnej, chyba że przy braku chętnej osoby, związkowcy wyrażą na to zgodę.


Art.10

1. Członek Związku nie może należeć równocześnie do innego Związku Zawodowego.

2. W przypadku zmian organizacyjnych Zakładu Pracy, związek może tworzyć struktury ponadzakładowe tzw. Komisje Zakładowe zrzeszające dotychczasowych i nowych członków Związku – pracowników spółek lub innych zakładów pracy powstałych w wyniku przekształceń Poczty Polskiej.

3. Przewodniczący Komisji Zakładowej wchodzi w skład Zarządu Związku .


Rozdział IV

Organy Związku


Art.11


1. Organami Związku są:


a) Walne Zebranie Delegatów

b) Zarząd Związku,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Prezydium Zarządu,


2. Kadencja wymienionych organów Związku trwa 5 lat.

3. Na podstawie Uchwały Zarządu Związku kadencja organów związku może być przedłużona maksymalnie o 6 miesięcy.


Art. 12

Organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swymi kompetencjami.

Art. 13

W swej działalności organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.

Art.14

1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem.

2. Wybieranym do organów Związku nie mogą być: Kierownik Zakładu Pracy, jego Z-cy i Główny Księgowy oraz pełnomocnicy pracodawcy i ich zastępcy w jednostkach organizacyjnych Poczta Polska S.A.


Art. 15

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku pochodzą z wyboru.

2. Członkami organów Związku mogą być wyłącznie przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

3. Szczegółowe zasady wyboru organów statutowych Związku określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.


Art. 16

1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszania statutu i obowiązujących Uchwał Związku.

2. Odwołanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego

Art. 17

1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach;

a) ustania członkostwa w Związku,

b) rezygnacji z mandatu,

c) odwołania,

d) zgonu

2. W razie zmniejszenia się ilości członków organu Związku do stanu poniżej 50 % składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Związku lub wygaśnięcia jego mandatu za zgodą Zarządu Związku obowiązki przewodniczącego Związku do końca kadencji pełni jego Zastępca lub osoba wybrana przez Zarząd Związku. Jeżeli nie wyraża na to zgody, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające.


Art. 18

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do którego należy w szczególności:

1. Uchwalenie Statutu Związku i zmian w Statucie.

2. Określenie programu Związku.

3. Wybór i odwołanie Przewodniczącego.

4. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwalenie Ordynacji Wyborczej.

6. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium tym organom .

7. Zebranie Delegatów jest ważne jeżeli bierze w nim udział 2/3 delegatów.

8. W przypadku braku w/w ilości delegatów zebranie może się odbyć w tym samym dniu, po uzyskaniu zgody obecnych na sali delegatów.

9. Uchwały Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów.


Art. 19

Zarząd Związku w okresach między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia jest naczelnym organem stanowiącym Związku, do którego w szczególności należy :

1. Określenie głównych kierunków działania Związku w okresie kadencji.

2. Uchwalanie preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji .

3. Określanie wysokości opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku oraz zasad zasiłków statutowych i innych wypłat z funduszy Związku 4. Zwoływanie według potrzeb Walnego Zebrania Delegatów.

5. Ustalanie liczby delegatów na Walne Zgromadzenia oraz sposobu podziału tych mandatów.

6. Podejmowanie Uchwał w zakresie objętym działalnością Związku .Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Podejmowanie Uchwał w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu.

8. Podejmowanie Uchwał w sprawie współpracy Związku z innymi organizacjami.

9. Dokonywanie wykładni Statutu . 

10. Określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek. 

11. Powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów problemowych na wniosek przewodniczącego Związku . 

12. Wyznaczanie Uchwałą imiennie pracowników – członków Związku upoważnionych do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy, którzy podlegają ochronie na podstawie Art. 32 Ustawy o Związkach Zawodowych. 

13. Zarządzanie majątkiem Związku . 

14. Współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń. 

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż cztery razy w roku.


Art. 20 

Prezydium Zarządu w okresach między posiedzeniami Zarządu Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, wybranym z grona Zarządu, do którego należy podejmowanie Uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu Związku lub przewodniczącego Związku, a w szczególności:

1. Zwoływanie posiedzeń Zarządu.

2. Udzielanie członkom Związku pomocy finansowej w przypadkach losowych.

3. Przyznawanie zasiłków statutowych, dofinansowania do kolonii i zakup upominków rzeczowych dla emerytów i rencistów.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach wniosków pracodawcy dotyczących wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy albo jednostronną zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, odwołania od kary porządkowej i innych spraw pracowniczych.

5. Zajmowane stanowiska w innych sprawach występujących pomiędzy posiedzeniami Zarządu Związku.

6. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb.


Art. 21

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu. Do Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1. Kontrola merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności Związku.

2. Dokonywanie oceny działalności Zarządu oraz przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny .

3. Kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji Organów Związku.

4. Opiniowanie projektów preliminarzy wydatków oraz sprawozdań z ich realizacji. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Organów Związku. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą równocześnie być członkami Zarządu Związku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb.


Art. 22

1. Do reprezentowania Związku w zakładzie Pracy i na zewnątrz upoważnieni są :

a) Przewodniczący Związku,

b) Inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez Przewodniczącego.

2. Osoby mogące zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Związku upoważniane przez Zarząd Związku .

3. Zaciągnięcie zobowiązania , o którym mowa w ust.2 , wymaga łącznego działania co najmniej dwóch osób, upoważnionych przez Zarząd Związku.


Rozdział V

Art.23

1. Majątek Związku powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn i zapisów,

c) dochodów z organizowanych przez Związek imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej ,

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych .

3. Majątek Związku służy do realizacji i finansowania działalności statutowej Związku.

4. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na rok.

5. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w Zarządzie Związku.


Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

Art. 24

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów.

2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie.

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust 2 sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym Sądzie. 

4. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone Uchwałą Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 oddanych głosów.


Art. 26

Statut uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 14 marca 2012r. wchodzi w życie z dniem zarejestrowania z ważnością od 14 marca 2012r. 

Archiwum

 

  

Galeria