KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2022r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem)
ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek
członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit
tej ulgi zwiększył się do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca
z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11
(przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie
organizacji związkowej – obecnie już nie). W innej sytuacji, czyli samodzielnego
opłacania składek członkowskich trzeba posiadać dowód wpłaty tych składek
na rzecz związku zawodowego. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane
identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę
organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty
oraz kwotę wpłaconych składek.
Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU)
związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja
ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów
zawodowych i socjalnych. Egzekwujemy świadczenia należne Tobie i Twoim
kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy a także
kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP.
Ponadto należąc do naszej organizacji związkowej pracownicy otrzymują
wypłaty zasiłków statutowych takich tytułów jak: urodzenie dziecka, śmierć
członka rodziny czy przejście na emeryturę. Członkowie naszej organizacji
otrzymują również upominki świąteczne.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich pracowników do
wstępowania w szeregi Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w
Gorzowie Wlkp.

 

Archiwum

 

  

Galeria